en ro ru   


CN RESAN SRL הוא מפעל הראשון במולדובה אשר קיבל אישור לספק בטחון למוצרי מזון עפ"י אמות מידה הגבוהים ביותר. (HACCP)

החברה הבינלאומית לביקורת איכות מזון ,אשר ממוקמת בגרמניה, העניקה לרסאן את אישורה לביקורת איכות המזון. HACCR היא מערכת אשר נותנת ציון וביקורת לחומרי גלם, מערכות טכנולוגיות ומזון מוכן, אשר צריכה לספק איכות מעולה ובטחון למוצרי מזון בהתאם לאמות מידה בינלאומיים.

על מנת להגיע לרמה בינלאומית של מוצרי RESAN הושקעו משאבים רבים . חוות דעת בינלאומית אשר התקבלה לגבי מוצרי RESAN מהווה ערבות לאיכות הגבוהה ביותר של מוצריה ,שזוכים לשבחים אצל כל צורכיה.

רסאן קיבלה גם את ISO 90001:2000 (מערכת בינלאומית לבקרת איכות), אשר מהווה פן נוסף להכרת מוצריה. המטרה הראשונית של ISO היא יכולת היצרן להראות כי תהליכים טכנולוגים בנויים כך שכל השלבי היצור מאובטחים ובמידת הצורך ניתן להתריע על אי דיוקים בכל שלביה מיצור ועד הגעת המוצר אל לקוחותיו.